Publishing activities

Associate professor Nysanova BJ, prof Altynbekov

Electronic textbook “Ortopediyalyқ stomatologiyadaғy zhartylay

Kulmanbetov IA Electronic manual “Prosthetic dentistry for medical interns”

Ortopediyalyқ dentistry. 1001 sұraқtary test [Text]: Ed. Board: I.Ә.Құlmanbetov, S.R.Ruzuddinov / S.Zh.Asfendiyarov al-ғy ҚazҰMU.- Almaty: Avery, 2009.- 228 bet.

Ortopediyalyқ dentistry propedevtikasy [Mәtіn] Oқulyқ / SR Ruzuddinov, AA Sedunov, N.Ә. Құlmanbetov, YS Lobanov.- Almaty ZHSHS “Avery”, 2010.- 400bet.

Ortopediyalyқ stomatologiyapropedevtikasy [Mәtіn] Oқulyқ / S.R.Ruzuddinov, A.A.Sedunov, I.Ә.құlmanbetov, Yu.S.Lobanov.- Almaty ZHSHS “Avery”, 2010.- 400b.

ҚұlmanbetovI.Ә.Ortopediyalyқ dentistry mamyndyғy boyynsha emhanalyқ Komek up show kezіndegі қyzmet foams klassifikatorlarynyң technology oryssha- Kazakh Russian sөzdіgі [Text] / I.Ә. Құlmanbetov, Samain ZH.Қ. Mұsaev BS .; S.Zh.Asfendiyarov al-ғy ҚazҰMU.- Almaty: Avery, 2009.- 30bet.

Altynbekov K.D.Tіs protezderіn Zhasa tehnologiyasy [Mәtіn] / KD Altynbekov, OM Mirzabeckov, BJ Nysanova.- Almaty: Avery, 2014.- 316b.

Altynbekov K.D.Tіs protezderіn Zhasa tehnologiyasy [Text]:. Oқulyқ / S.Zh.Asfendiyarov al-ғy ҚazҰMU / KD Altynbekov, OM Mirzabeckov, BJ Nysanova.- Almaty: Avery, 2011.- 316b.

Құlmanbetov I.Ә.Ortopediyalyқ dentistry mamyndyғy boyynsha emhanalyқ Komek korsetu kezіndegі қyzmet atkaru klassifikatorlarynyң technologyasy oryssha- Kazakh Russian sөzdіgі [Text] / I.Ә. Құlmanbetov, Samain ZH.Қ. Mұsaev BS .; S.Zh.Asfendiyarov al-ғy ҚazҰMU.- Almaty: Avery, 2009.- 30bet

Құlmanbetov I.Ә.Sau tіsің- tүsің Sulu. [Text] / I.Ә. Құlmanbetov, RI Құlmanbetov.- Almaty: Avery, 2009.- 80B.

Құlmanbetov I.Ә.Stomatologiya terminderіnің oryssha Kazakh Russian tүsіndіrme sөzdіgі [Text]: SZ Asfendiyarov al-ғy Қaz.ҰMU / I.Ә. Құlmanbetov.- Almaty: Avery, 2011.- 100b.

Mazhenova AM, Seyіtmәmbetova N.Қ. Stomatologiyalyқ orthopedics [Mәtіn] Oқu құraly / Seyіtmәmbetova N.Қ. Mazhenova A.M.- Astana, 2003.- 198 bet.

Prosthetic Dentistry [Text]: the textbook / under. red.I.Yu.Lebedenko, E.S.Kalivradzhiyana.- M .: GEOTAR MEDIA, 2012.- 640c .: silt.

Prosthetic Dentistry [Text]: the Textbook / Pod.red.prof.I.Yu.Lebedenko; prof.E.S.Kalivradzhiyana.- Moscow: GEOTAR MEDIA, 2014.- 640c .: silt.

Ruzuddinov, SR Materials Science in Prosthetic Dentistry [Text]: 2nd edition, additional / Kaz.NMU them… SD Asfendiyarov / SR Ruzuddinov, GS Isendosova, AZ Zhaubasova.- Almaty: Avery, 2010.- 194s.Ruzuddinov, SR Propaedeutics of Prosthetic Dentistry [Text]: the Textbook / SR Ruzuddinov, AA Sedunov, YS Lobanov; KazNMU im.S.D.Asfendiyarova.- Almaty: Avery, 2010.- 412c. 154 ekzRuzuddinov, SR Propaedeutics of Prosthetic Dentistry [Text]: the Textbook / SR Ruzuddinov, AA Sedunov, YS Lobanov; KazNMU n.a. S.D.Asfendiyarova.- Almaty: Avery, 2010.- 412c. 154 copies